Dasar Privasi

Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA)

Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini dirujuk sebagai "PDPA"), Lian Star Realty Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Lian Star Realty", "kami", "kami" atau "kami") berhati-hati dan komited kepada perlindungan maklumat peribadi anda dan privasi anda. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ini menerangkan cara kami mengumpul dan mengendalikan maklumat peribadi anda. Sila ambil perhatian bahawa kami boleh meminda Notis Perlindungan Data Peribadi ini pada bila-bila masa tanpa notis awal dan akan memberitahu anda tentang sebarang pindaan tersebut melalui laman web kami atau melalui e-mel.

1. Maklumat peribadi

Maklumat peribadi bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda dan/atau syarikat anda dan yang dikumpul atau diberikan kepada kami untuk tujuan yang dinyatakan dalam Bahagian 2 di bawah.

Maklumat anda dan/atau syarikat anda mungkin dalam bentuk, tetapi tidak terhad kepada nama, butiran hubungan, alamat, butiran akaun bank, nombor telefon, butiran kad kredit, butiran perniagaan atau sebarang maklumat lain yang ditetapkan oleh PDPA.

2. Tujuan Pengumpulan dan Pemprosesan Selanjutnya (Termasuk Mendedahkan) Maklumat Peribadi Anda

Anda dan/atau maklumat syarikat anda dikumpul dan diproses selanjutnya oleh Lian Star Realty seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk tujuan komersial berikut:

  • untuk mentadbir dan memberi kesan kepada transaksi komersial;
  • untuk memproses sebarang pembayaran yang berkaitan dengan transaksi komersial;
  • untuk memberikan anda maklumat, produk atau perkhidmatan yang anda minta daripada kami dan sebarang tujuan sampingan;
  • untuk menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan, acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan komersial yang kami rasa mungkin menarik minat anda;
  • untuk menambah baik produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami;
  • untuk menjalankan analisis pemasaran dalaman dan analisis corak dan pilihan pengguna;
  • untuk memberitahu anda tentang perubahan pada produk dan perkhidmatan kami;
  • untuk memastikan bahawa kandungan daripada tapak web kami dipersembahkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk peranti anda;
  • untuk pengurusan rekod dalaman kami

3. Pendedahan dan Pemindahan Maklumat Peribadi

Lian Star Realty mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada ahli gabungan kami atau pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami dan dengan berbuat demikian kami akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang berkenaan.

4. Mengehadkan Pemprosesan Maklumat Peribadi, Pembetulan Maklumat Peribadi, Pertanyaan Lanjut dan Aduan

Jika:

  i. anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang cara mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda;
  ii. anda ingin membetulkan sebarang maklumat peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau ketinggalan zaman; atau
  iii. anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut; atau
  iii. anda ingin membuat aduan berkenaan dengan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi :-

Khidmat Pelanggan : Lian Star Realty Sdn Bhd
Alamat

: Lot 7, Blok 60 SLD, Batu Ke-2,
96100 Sarikei,
Sarawak

telefon : 084-655687
E-mel : lian_star2007@yahoo.com.my

Office Tables

View Collection

Office Chairs

View Collection

Filing & Cabinetries

View Collection